نقش توانمند ساز فناوری اطلاعات در استقرار مدیریت دانش (مطالعه شرکتهای مستقر در شهرکهای صنعتی استان گلستان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران.

2 گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران. e.sadeh@yahoo.com

چکیده

‌ زمینه: دانش از جمله دارایی‌های نامشهود سازمان و به عنوان بخشی از منابع حیاتی سازمان می باشد. لذا مطالعه چگونگی تولید دانش، چگونگی اشاعه آن در سازمان و شناخت نقش فناوری اطلاعات به عنوان‌ تسهیل کننده این فرآیندها، ضروری به نظر می رسد.
هدف: هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش توانمند ساز فناوری اطلاعات بر ابعاد‌ سه گانه مدیریت دانش شامل تولید دانش، انتقال دانش و ذخیره سازی دانش می باشد.
روش ها: سه فرضیه تحقیق بیانگر روابط بین کفایت فناوری اطلاعات و ابعاد سه گانه مدیریت دانش می باشد. یک پرسشنامه شامل ۱۴ سوال برای سنجش متغیرها طراحی گردید. جامعه تحقیق شامل ۲۱۹ نفر مدیران، سرپرستان و کارشناسان شرکتهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی استان گلستان می باشد که پرسشنامه‌ها بین ۱۴۰ نفر از آنها توزیع گردید. برای آزمون فرضیه‌ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد.
یافته ها: تأیید فرضیه‌ها نشان داد که کفایت فناوری اطلاعات تأثیر مستقیم و معنی داری بر ابعاد سه گانه مدیریت دانش دارد.
نتیجه گیری: بکارگیری موثر از ابزارهای فناوری اطلاعات برای استقرار موفق مدیریت دانش در شرکتهای صنعتی ضروری است. به عبارت دیگر فناوری اطلاعات به عنوان زیر ساخت حیاتی برای استقرار موفق مدیریت دانش نقش آفرینی می کند.

کلیدواژه‌ها


آزادی احمدآبادی، قاسم وآزادی احمدآبادی، اکرم. ۱۳۸۸. فناوری اطلاعات در مدیریت دانش؛ کابردها و تاثیرات. تدبیر. دوره ۲۰، شماره 211. ص ۵۵.

اخوان، پیمان و کشتکار، مهران‌. ۱۳۹۴. بررسی و رتبه بندی توانمندسازهای مدیریت دانش: مطالعه موردی: سامانه فرماندهی و و پایش یک سازمان دفاعی. فصلنامه راهبرد دفاعی. دوره ۱۳، شماره 50.  ص 63‌.

افرازه، عباس. ۱۳۸۳. نقشه‌های دانش. اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران، سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی.

امیرخانی، امیرحسین و میرحمید ساداتی. ۱۳۹۴. بررسی وضعیت زیرساخت فناوری اطلاعات برای استقرار مدیریت دانش (مطالعه موردی: استانداری آذربایجان غربی). کنفرانس بین المللی جهت گیری‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تبریز، سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی آذربایجان شرقی.

پادیاب، جواد. ۱۳۹۴. چرایی و چگونگی اثربخشی فناوری اطلاعات بر مدیریت دانش در سازما نها.ماهنامه وب. دوره ۱۶، شماره 169.ص 52‌.

خلیفه سلطانی، حشمت. حسینی، سید مجتبی و عسگری، ناصر‌.1389. سبک‌های رهبری توانمندساز مدیریت دانش. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی. دوره دوم، شماره 3-4. ص ۱۴۹.

دامغانیان، حسین. زراعی، عظیم و روزبان، فرناز. 1392. بررسی تأثیر تکنولوژی بر مدیریت دانش با میانجی گری توانمندسازی در شرکت ملی حفاری ایران. مدیریت فناوری اطلاعات. دوره 5، شماره 4. ص ۸۵.

رضایی، صادق. مصدقی نیک، فاطمه و زرانی، ساسان. ۱۳۹۴. نقشICT‌در ارتباط با مدیریت دانش در دانشگاه علوم انتظامی امینفصلنامه پژوهش‌های مدیریت انتظامی. دوره دهم، شماره۱. ص ۱۵۵. 

رزمی، زهرا و راضی زاده، رویا‌.۱۳۹۴. ارائه مدل پیاده سازی مدیریت دانش با رویکرد فازی در صنعت فناوری اطلاعات. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. دوره ۳۱، شماره ۱. ص 199.

سبحانی، یزدان. هنری، حبیب. شهلایی، جواد و احمدی، علیرضا. 1392. رابطه فناوری اطلاعات و مدیریت دانش در فدراسیون‌های ورزشی. نشریه مدیریت ورزشی. دوره ۵، شماره ۲. ص ۵۵.

حسینی شاوون، امین.یوزباشی، علیرضا و نسل سراجی، رویا. ۱۳۹۴. وضعیت مدیریت دانش و عوامل موثر بر استقرار آن در دانشگاه علوم پزشکی تهران. فصلنامه راهبرد فرهنگ. دوره ۸، شماره 30. ص 137.

عاصمی، عاصفه. زاهدی، مریم و مسلمی، نسرین‌.۱۳۹۴. بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات و تاثیر آن بر مدیریت دانش در دانشجویان دانشگاه اصفهان.فصلنامه علوم اجتماعی. دوره ۸، شماره 31. ص ۱۴۵.

کرمی، محسن.الوانی، مهدی. خیراندیش، مهدی و زارع، حمید‌.۱۳۹۴. طراحی مدل بهینه اجرای سیستم مدیریت دانش با رویکرد عوامل حیاتی موفقیت(مورد مطالعه: صنایع خودروسازی گروه بهمن).مجله مدیریت فرهنگ سازمانی. دوره ۱۳، شماره 38. ص ۹۷۳.

نجاتیان، محمد. قاسمی، یاسر و میرغفوری حبیب الله‌.۱۳۹۴. بررسی تاثیر توانمندسازهای مدیریت دانش بر فرایند خلق دانش(مورد مطالعه: شرکت‌های تعاونی منتخب استان یزد). پژوهش نامه مدیریت تحول. دوره ۷، شماره 13.ص 136.

موحدی، رضا. حمزه ای، فرشاد. میرک زاده، علی اصغر و نادری، نادر‌.۱۳۹۴. نقش مولفه‌های فناوری اطلاعات بر مدیریت دانش کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی. شماره 34، ص ۱۶.

موسی خانی، محمد. رونقی، محمد حسین و رونقی مرضیه. ۱۳۹۴. رابطه فرایندهای مدیریت دانش و حاکمیت فناوری اطلاعات در سازمان. فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه‌های عمومی. دوره ۲۱، شماره 80، ص ۱۰۹. 

Al-Hawamdeh, S.‌ (2002) Knowledge management: Re-thinking information management and facing the challenge of managing tacit knowledge. Information Research 8 (1): 143.

Alvarez,‌ A. Zamanillo, I. Cilleruelo, E.‌ (2016) Have information technologies evolved towards accommodation of knowledge management needs in Basque SMEs?, Technology in Society, 46: 126-131.

Anand, V., Manz, C.C. Glick, W.H.‌  (1998) An organizational memory approach to information management, Academy of Management Journal, 23 (4): 796–809.

Berraies, S., Chaher, M., Yahia, K.‌ (2014) Knowledge management Enablers, knowledge creation process and innovation performance: an empirical study in Tunisian information communication technologies sector, Business management and strategy, 5‌ (1): 1-26

Chuang, S, Liao, C. Lin, S.‌ (2013) Determinants of knowledge management with information technology support impact on firm performance, Inf Technol Manag, 14: 217-230.

Constant, D., Sproull, L. Kiesler S.‌ (1996) The kindness of strangers: The usefulness of weak ties for technical advice, Organization Science, 7 (2): 119–135.

Costa, E., Soares A., Sousa J.‌ (2016) Information, knowledge and collaboration management in the internationalization of SMEs: A systematic literature review, International Journal of Information Management, 36‌ (4): 557-569.

Davenport, T.H., and L. Prusak‌ (1998) Working knowledge: How organisations manage what they know , Boston, MA: Harvard Business School Press.

Du, J. Wu, D. Lu, J. Yu, H.‌ (2016) Knowledge networks and capabilities of SMEs: the role of technology strategies and its implications for knowledge service intermediaries, Asian Journal of Technology Innovation, 21 (2): 80-98.

Egbou, Ch., Botterill, K.,‌ (2001) Information Technologies for Knowledge Management: their usage and effectiveness, ITcon, 7: 125-137.

Fielder, K.D., V. Grover, and J.T.C. Teng‌ (1994) Information technology-enabled change: The risks and rewards of business process redesign and automation, Journal of Information Technology, 9: 267–275.

Foray, D., and Lundvall, B.D.‌ (1996) The knowledge-based economy: From the economics of knowledge to the learning economy. In Employment and growth in the knowledge-based economy ed. OECD, 11–32. Paris: OECD.

Garcia-Sanchez, E. Garcia-Morales, V. Bolivar-Ramos, M.‌ (2015) The influence of top management support for ICTs on organisational performance through knowledge acquisition, transfer, and utilisation, Rev Manag Sci, doi:10.1007/s11846-015-0179-3.

Grant, R.M.‌ (1996) Toward a knowledge-based theory of the firm, Strategic Management Journal, 17: 109–122.

Hayes, N., and G. Walsham.‌ (2003) Knowledge sharing and ICTs: A relational perspective. In Handbook of organizational learning and knowledge management, ed. M. Easterby-Smith, and M.A. Lyles, 55–77. Malden, MA: Blackwell.

Jeng, D., Dunk, N.‌ (2013) Knowledge management enablers and knowledge creation in erp system success, International Journal of Electronic Business Management, 11‌ (1): 49-59.

Johannessen, J., Olaisen, J. and Olsen, B.‌ (1999) Strategic use of information technology for increased innovation and performance, Information Management & Computer Security, 7 (1): 5–22.

Lee, H.C., and Choi, B.‌ (2003) Knowledge management enablers, processes, and organizational performance: An integrative view and empirical examination, Journal of Management Information Systems, 20 (1): 179–228.

López, S.P, Peón, J.M.M., Ordás, C.J.V‌ (2009) Information Technology as an Enabler of Knowledge Management: An Empirical Analysis. Journal of Knowledge Management and Organizational Learning, Annals of Information Systems, 4: 111-129.

Maoa, H. Liub, S. Zhang, J. and Deng, Z.‌ (2016) Information technology resource, knowledge management capability, and competitive advantage: The moderating role of resource commitment, International Journal of Information Management, 36:1062–1074.

Marwick, A. 2001. Knowledge management technology, IBM Systems Journal, 40 (4): 814-830.

Mason, R.M. 1993. Strategic information systems: Use of information technology in a learning organization. Proceedings of the Twenty-Sixth Hawaii International Conference on System Sciences ’93, 840–849. CA: IEEE Press.

Narayanan, V.K. 2001. Managing technology and innovation for competitive advantage. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Ogiela, L. 2015. Advanced techniques for knowledge management and access to strategic information. International Journal of Information Management, 35‌ (2): 154-159.

Park, H., Cho, I. Jung, S. and Main, D.‌ (2015). Information and communication technology and user knowledge-driven innovation in services, Cogent Business & Management, 2: 1078869.

Razi, M., Karim. N., Mohamed, N.‌ (2012) Knowledge Management Enablers and Knowledge Management Implementation. International Conference on Advanced Computer Science Applications and Technologies, Kuala Lumpur.

Revilla, E., Prado, B., Prieto, I.,‌ (2009) Information technology as knowledge management enabler in product development, European Journal of Innovation Management, 12‌ (3): 346 – 363.

Ruggles, R.L.‌ (1997) Knowledge tools: Using technology to manage knowledge better. Cambridge, MA: Cap Gemini Ernst & Young, Center for Business Innovation.

Scott, J.E.‌ (200). Facilitating interorganizational learning with information technology. Journal of Management Information Systems, 17 (2): 81–113.

Stewart, T.A.‌ (1997) Intellectual Capital. The new wealth of organizations. New York: Currency Doubleday.

Tippins, M.R., and R.S. Sohi.‌ (2003) IT competency and firm performance: Is organizational learning a missing link?, Strategic Management Journal, 24 (8): 745–761.

Trusson, C. Doherty, N. and Hislop, D.‌ (2014) Knowledge sharing using IT service management tools: conflicting discourses and incompatible practices, Info Systems, 24: 347–371.

Wigg, K.M.‌ (1999) Introducing knowledge management into the enterprise. In Knowledge Management Handbook , ed. J. Liebowitz. Boca Raton, FL: CRC Press.