تعیین متغیرهای طراحی مدل مدیریت عملکرد در سطح دولت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 استاد مدیریت و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،تهران، ایران

3 استاد مدیریت و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

احصای متغیرهای مناسب و تعیین اولویت و ارتباط بین آن­ها برای طراحی مدل مدیریت عملکرد در سطح دولت (با توجه به اهمیت موضوع در مدیریت دولتی) بسیار مهم است.در این ارتباطهدف اصلی در این مقاله احصای متغیرهای تاثیرگذار در طراحی مدل مدیریت عملکرد در سطح دولت و رتبه­بندی و تعیین ارتباط بین آن­ها بوده است که در قالب سه سوال اقدام به مطالعه شده است.برای انجام این مطالعه، از روش تحقیق ترکیبی استفاده شده است، بدین صورت که؛در مرحله اول رویکردها و مدل­های مربوط به مدیریت عملکرد مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمونی، مضامین استخراج شده از ادبیات علمی در قالب سه سطح؛«استراتژیک»، «سازمان» و «کارکنان»کدبندی و دسته بندی شد. در مرحله دوم متغییرهای 27 گانه احصا شده، در قالب پرسشنامه­ایی تنظیم و در بین نمونه­ای 132 نفری که با استفاده از جدول مورگان از بین جامعه 210 نفری نظام برنامه­ریزی کشور انتخاب شده بود، توزیع گردیده و اطلاعات جمع­آوری شده با استفاده از نرم­افزار لیزرل مورد تحلیل قرار گرفت.یافته­های تحقیق حاکی از این است که؛ در سطح متغیرهای مربوط به مدیریت عملکرد در سطح استراتژیک؛ دو متغیر؛ «اهداف استراتژیک» و «بهبود عملکرد» با کسب میانگین رتبه یکسان 24/8 به عنوان دو متغیر اول، در سطح سازمان، دو متغیر؛ «خروجی» و «اهداف عملیاتی» با کسب میانگین رتبه به ترتیب 97/6 و 92/5 در ردیف اول و دوم و در سطح کارکنان نیز دو متغیر؛ «بهبود عملکرد» و «اهداف عملیاتی» با کسب میانگین رتبه به ترتیب 42/6 و 99/5 در ردیف اول و دوم گرفتند.همچنین با توجه به این که قدر مطلق مقدار آماره t برای تمامی روابط بین متغیرها بزرگتر از مقدار بحرانی 96/1 و نیز تمامی بارهای عاملی در حالت استاندارد بزرگتر از 5/0 بدست آمد، لذا هیچ کدام از روابط رد نشده و تمامی متغیرها و روابط تایید می­شوند.

کلیدواژه‌ها


ابوالعلایی بهزاد (1389)، مدیریت عملکرد راهنمای مدیران برای ارزیابی و بهبود عملکرد کارکنان، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.

آفاقی آذر، (1378) بنچ مارکینگ (ارزیابی عملکرد درونی یک سازمان در مقایسه با دیگر رقیبان)، استاندارد، شماره94.

آرمسترانگ مایکل (1385)، ترجمه؛ قلیچ­لی بهروز، غلام­زاده داریوش، مدیریت عملکرد (فرد، تیم و سازمان)، انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.

ابیلی خدایار و موفقی حسن (1382)، دریچه ای بر مفاهیم نوین مدیریتی، تهران : نشر شیوه.

پناهی علی (1386)، بودجه ریزی عملیاتی (از تئوری تا عمل)، انتشارات مرکز پژوهش­های مجلس.

الماسی حسن (1374)، از ارزیابی عملکرد تا مدیریت عملکرد، مجله تدبیر، شماره 56.

اوان ام برمن (1390)، بهره­وری و عملکرد در سازمان‌ها دولتی و غیر انتفاعی، ترجمه، کاظمی مهدی، رنجبر وحید، شهابی کارگر مریم، انتشارات سمت، تهران.

طبرسا، غلامرضا (1378)، «بررسی و تبیین نقش اقتضائات استراتژیک در انتخاب الگوی ارزیابی عملکرد سازمانهای دولتی»، مجموعه مقالات دومین جشنواره شهید رجایی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور، تهران: سازمان امور اداری و استخدامی کشور.

داریانی محمدعلی و رفیع­زاده علاالدین (1384)، بررسی تطبیقی مدل­های ارزیابی عملکرد، مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد، دانشگاه تهران.

داریانی محمدعلی و رفیع­زاده علاالدین (1385)، رویکردهای نوین در مدیریت عملکرد، مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد، دانشگاه تهران.

رحیمی، غفور (1385)، «ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان»، مجله تدبیر، شماره 173.

رضائیان علی و گنجعلی اسد ا... (1390)، به نقل از آکسفورد، مدیریت عملکرد چیستی، چرایی و چگونگی، انتشارات دانشگاه امام صادق، تهران.

رفیع­زاده علاالدین (1390)، راهنمای گام به گام استقرار نظام مدیریت عملکرد، انتشارات فرمنش.

رفیع­زاده علاالدین، رونق یوسف (1392)، مدیریت و ارزیابی عملکرد با رویکرد علمی-کاربردی، انتشارات فرمنش.

سلطانی ایرج (1390)، مدیریت عملکرد بستر ساز پرورش منابع انسانی، انتشارات ارکان دانش، تابستان.

عباس­زادگان سید محمد (1388)، مدیریت عملکرد، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم.

علیرضایی محمدرضا، جعفری سعید (1379)،تحلیل پوششی داده­ها ابزاریکارآمددر ارزیابی عملکرد دستگاه­های اجرایی، مجموعه مقالات دومین همایش بررسی ابعاد ارزیابی عملکرد دستگاه­های اجرایی کشور،سومین جشنواره شهید رجایی.

قلیچ­لی بهروز و غلام­زاده داریوش (1385)، مدیریت عملکرد (فرد، تیم، سازمان)، انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

عابدی جعفری حسن، تسلیمی محمد سعید، فقیهی ابوالحسن، شیخ­زاده محمد (1390)، تحلیل مضمون و شبکه مضامین؛ روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده­های کیفی، اندیشه مدیریت راهبردی، شماره دوم، پاییز و زمستان، شماره پیاپی 10، صص 151-198

منصوری، هدایت ا(1378)، نتایج گزارش مطالعات بنچ مارکینگاندازه گیری عملکرددر 32 کشور نمونه جهان،مجموعه مقالات همایش ارزیابی عملکرد دستگاه­های اجرایی کشور، دومین جشنواره شهید رجایی.

میرسپاسی ناصر (1380)، مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار، انتشارات میر، چاپ نوزدهم.

یاوری وحید و شمس­السادات زاهدی (1392)، طراحی مدل مفهومی مدیریت عملکرد سازمانی برای سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی، 122-اندیشه مدیریت راهبردی، سال هفتم، شماره اول، بهار و تابستان شماره پیاپی13،صص79.

Attride-Stirling, J. (2001), “Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research”, Qualitative Research, Vol. 1, No. 3, Pp. 385-405.

ArieHalachmi (2005), Performance measurement is only one way of managing performance, International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 54 No. 7, pp. 502-516

Baker, H. Spir, M. &dhmmanungune, S. (1990) trust, credibility and Empowerment. Paper presented at the bay Area Organizational Development Network Conference.

Bernardin, H.J. (2003). Human Resource Management: an experiential approach. 3 The Editions. New York: McGrawHill.

Boyatzis, R. E. (1998), Transforming qualitative information: thematic analysis and code development, Sage.

Braun, V. & Clarke, V. (2006), “Using thematic analysis in psychology”, Qualitative Research in Psychology, Vol. 3, No. 2, Pp. 77-101.

Byars, L.I & Rue, L.W. (2008). Human Resource Management: 9 th Edition. New York: McGrawHill.

CarellMicheal R and et al. (2000). Personnel/ Human Resource Management. Mac Millan Publishing.

Carmine Bianchi andWilliam C. Rivenbark (2014), Performance Management in Local Government: The Application of System Dynamics to Promote Data Use, International Journal of Public Administration, 37: 945–954.

Dunnick, M. (2005) Accountability and the promise of performance: in search of mechanisms. Public performance & Management Review, 28, 376-417.

Faseehullah khan Muhammad, (2013), Role of Performance Appraisal System on Employees Motivation, IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM) e-ISSN: 2278-487X.Volume 8, Issue 4 (Mar. - Apr), PP 66-83

Foot. M and Hook. C (1999). Introducting Human Resource Management.Longman.

Guthrie, J. and English, L., 1997. Performance information and program evaluation in the Australian public sector, International Journal of Public Sector Management, 10 (3).

Bouckaert,G& John Haligan (2006), Handbook of Public Policy"performance and performance management", London, SAGE Publications Ltd, pp 443-461

Flynn, N. (2007) public sector management. Thousand oaks, sage Francisco Antonio Coelho Junior , Luciana Mourao , Helena Karla Barbosa de Lima, Simone Maria Vieira de Velasco , CristianeFaiad and Ludmyla.

Ivancevich, J. M. (2007). Human Resource Management. New York: Mc GrawHill,pp253

Ghobadian. Abby and Ashworth John (1993), Performance Measurement in Local Government – Concept and Practice. International Journal of Operations &Production Management, Vol. 14 No. 5, 1994, pp. 35-51

Grote Dick, (2002), The performance appraisal question and answer book: survival guide for managers, a division of American Management Association, 1601 Broadway, New York, NY 10019, pp. 1-10

HalachmiArie, (2005), Performance measurement is only one way of managing performance, International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 54 No. 7, pp. 502-516

Halligan, J., Miller, R. and Power, J. (2007) Parliament in the 21st Century: Institutional Reform and Emerging Roles. Melbourne, Melbourne University Press.

Hatry, H. P. (1999) Performance Measurement: Getting Results. Washington, DC, Urban Institute Press.

GeertBouckaert and JohnHalligan, (2006) Handbook of Public Policy "Performance and Performance Management", SAGE Publications Ltd, London Louise Kloot and John Martin (2000), Strategic performance management: A balanced approach to performance management issues in local government, Management Accounting Research, 11, 231–251

Tangen Stefan, (2004), Demystifying productivity and performance, International Journal of Productivity and Performance Management,Vol. 54 No. 1, pp. 34-46

Longenecker, Clinton O. and Nykodym, Nick (1996). Public Sector Performance appraisal effectiveness: A Case Study, Public Personnel Management. Vol. 25. No. 2, summer.

Murphy, K & Cleveland, J (1995), understanding performance Appraisal: Social, Organizational and Goal-based perspectives. SAGE publications.

Miller, G. A. (2009) Wordnet. Princeton, Trustees of Princeton University.

Noe, R.A, Hollenbeck, J. R, Gerhurt, B & Wright, P.M. (2008). Human Resource Management: gaining Competitive advantage. New York: McGrawHill, 347

Osborne, D. and Gaebler, T. (1992), Reinventing Government: The Five Strategies for Reinventing Government, Penguin, New York, NY.

PietroMicheli and Andy Neely, (2010), Performance Measurement in the Public Sector in England:Searching for the Golden Thread, Public Administration Review, July|August,pp591-600

Polidano, C (1999), "The New public management in developing countries", Public Policy and management working paper No 13.

Pollitt, C. (2006) Performance information for democracy: the missing link? Evaluation: The International Journal of Theory, Research and Practice, 12, 39-56.

McDavid, J. C. and Hawthorn, L. R. L. (2006) Program Evaluation and Performance Measurement: An Introduction to Practice. Thousand Oaks, Sage.

Moynihan, Donald p. (2008), the dynamics of Performance Management: Constructing information and Reform, Washington, D.C.: Georgetown University Press.

Modell, S. Gronlund, A. (2007). Outcome-based Performance Management Experiences from Swedish Central Government. Public Performance & Management Review, Vol.31: No.2, pp. 275-288.

Roberts, Gary E. and Pavlak, T. (1996). Municipal government Personnwl Professional and Performance appraisal: Is there a consensus on the characteristics of an effective appraisal system? Public Personnel Management, Vol. 25. No. 3, Fall

Kane, S. (1996), the conceptualization and representation of total performance effectiveness, Human Resource Management Review, Volume 6, Issue 2, Pages 123-145.

Katerina, VenclovaSalkova Andrea, Kolackova Gabriela (2013), Identification of Employee Performance Appraisal, Journal of Competitiveness, Vol. 5, Issue 2, pp. 20-36, Methods in Agricultural Organizations.

Kearney, Richard C. & Berman, Evan M. (1999), Public sector performance: management, motivation, and measurement, ASPA classics; Boulder, Colo: Westview Press.

King, N., &Horrocks, C. (2010), Interviews in qualitative research, London: Sage.

Kloot, L. and Martin, J (2000), Strategic performance management: A balanced approach to performance management issues in local government, Management Accounting Research, 11, 231–251.

Sinclair, A., 1995. The chameleon of accountability: Forms and discourses, Accounting, Organisations and Society, 20 (2/3), 219–37.

Siu-Ming Kwok & Dora M. Y. Tam (2011), Challenges of Appraising Intangible Outcomes with Unclear Objectives: Performance Management Issues in Local Government in Ontario, Public Organiz Rev 11:297–306.

Soonhee Kim, (2010), Public Trust in Government in Japan and South Korea: Does the Rise of Critical Citizens Matter? Public Administration Review, September/October 2010

Slavic Agnes, nemanja Berber and BojanLekovic (2014) Performance Management In International Human resource Management: Evidence from the cee Region, Serbian Journal of Management 9 (1) pp45 – 58.

Snell, S. A &Bohlander, G. W. (2007). Managing Human Resources. Thomson Publishing Company,pp333

Sterck, M. (2007) the impact of performance budgeting on the role of the legislature: a four-country study. International Review of Administrative Sciences, 73, 189-203.

Stredwick John (2005) an Introduction to Human Resource Management. Elsevier Ltd.

Van Dooren, W. (2004) Supply and demand of policy indicators. Public Management Review, b, 511-30.

Van Dooren, W. (2006) Performance Measurement in the Flemish Public Sector: A Supply and Demand Approach. Leuven, Faculty of Social Sciences.

Van Dooren, W. and Van de Walle, S. (2008) Performance Information in the Public Sector: How It Is Used. Basingstoke, Palgrave Macmillan.

Van Dooren, W, Bouckaert Geert, and Halligan John (2010), and Performance Management in public sector, First Published Routledge