دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. طراحی مدل مدیریت مسیر ارتقاء شغلی کارمندان بانک ملی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1397

هوشنگ یاورپور؛ مهربان هادی پیکانی؛ آذر قلی زاده