تعداد مقالات: 243
1. تبیین الگوی پاسخگویی و نظارت بر نظام اداری در حکومت علوی از منظر رابطه بوروکراسی و دموکراسی

دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، زمستان 1390، صفحه 1-18

محمد ذاکری؛ اسماعیل اسدی؛ هادی لطفی


2. نقش حمایت دولتی از شرکت‌ها در ارزش آفرینی (ارزیابی کارکرد خصوصی‌سازی)

دوره 2، شماره 3(پیاپی 3 پاییز 1390)، پاییز 1390، صفحه 1-16

فریدون رهنمای رودپشتی؛ سید حسین حسینی؛ محسن جعفری


3. عوامل مؤثر بر ارتقای بهره‌وری منابع انسانی (مورد مطالعه در سازمان تأمین اجتماعی استان تهران)

دوره 2، شماره 2(پیاپی2 تابستان 1390)، تابستان 1390، صفحه 1-16

فرانک جعفرزاده؛ سید علی اکبر افجه


4. تهیه ابزاری استاندارد جهت سنجش معنویت در نظام اداری ایران

دوره 2، شماره1 (پیاپی 1 بهار 1390)، پاییز 1390، صفحه 1-27

غلامرضا معمارزاده طهران؛ مهدی صانعی


5. تبیین الگوی پاسخگویی و نظارت بر نظام اداری در حکومت علوی از منظر رابطه بوروکراسی و دموکراسی

دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، زمستان 1389، صفحه 1-23

ماندان مومنی؛ ، صغرا پرگاری


6. سنجش کیفیت عملکرد اداره کل پست استان خراسان رضوی درمسیربهبود و تعالی (بارویکرد مدل خود ارزیابیCAF 2006)

دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، پاییز 1389، صفحه 1-36

غلامعباس شکاری؛ فهیمه چراغی شامی


7. ویژگی های کیفیت منابع انسانی در سازمانها و دولت الکترونیک (تحقیقی نظری و کاربردی)

دوره 1، شماره1(پیاپی 1 تابستان 1389)، تابستان 1389، صفحه 1-27

دکتر ناصر میرسپاسی


8. شناسایی و اولویت بندی موانع سرمایه گذاری خارجی در ایران

دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، تابستان 1391، صفحه 1-13

غلامرضا معمارزاده طهران؛ الهه امینی


9. تحلیل تاثیر مولفه‌های مسئولیت اجتماعی بر کیفیت ارائه خدمات عمومی (مطالعه موردی شهرداری شهر اشتهارد)

دوره 3، شماره 2(پیاپی 7و8 پاییز و زمستان 1391)، زمستان 1391، صفحه 1-18

جواد معدنی؛ فتاح شریف زاده؛ داود حسین‌پور


10. تحلیل اثرات میان مسیر شغلی و هویت سازمان بر تعهد سازمانی (مورد مطالعه: شرکت‌های همکاران سیستم)

دوره 4، شماره 1 (پیاپی9و10 بهار و تابستان 1392)، تابستان 1392، صفحه 1-13

محمد جواد کاملی؛ نیما بطحایی


11. شناسایی موانع موثر در اجرای بهینه نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران (براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده)

دوره 4، 2( پیاپی 11و 12 پاییز و زمستان 1392)، زمستان 1392، صفحه 1-15

هانیه کشتکار رجبی؛ محمدتقی ضیایی بیگدلی


12. سیستم پیش‌بینی کننده استنتاج فازی حکمرانی خوب در مبارزه با فساد اداری

دوره 5، شماره 1( پیاپی 13و 14 بهار و تابستان1393)، زمستان 1393، صفحه 1-12

حامد رحمانی؛ مرتضی موسی‌خانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران


13. رابطه ی فرهنگ سازمانی و تمایل به کارآفرینی (مورد مطالعه: شرکت لعابیران زرقان)

دوره 5، شماره 2(پیاپی 15 و 16 پاییز و زمستان 1393، زمستان 1393، صفحه 1-14

سعیده نیک فرجام؛ نادر نادری؛ بیژن رضایی


14. تاثیر رهبری تحول‌آفرین بر عملکرد شغلی اعضای هیات علمی با میانجی‌گری درگیری شغلی

دوره 6، شماره 1( پیاپی 17 و 18 بهار و تابستان 1394)، زمستان 1394، صفحه 1-16

عبدالعلی جلالی؛ احمدعلی روح‌الهی


15. تأثیر مدیریت دولتی نوین بر اعتماد سازمانی کارکنان ستادی شهرداری رشت

دوره 6، شماره 2( پیاپی 19 و 20 پاییز و زمستان 1394)، زمستان 1394، صفحه 1-14

بهروز رضایی‌منش؛ بهرام اصغری اقدم؛ علی محجوب؛ مینا محمدی


16. اولویت‌بندی شاخص‌های حکمرانی خوب در سازمانهای کارا (مطالعه موردی: شعب بانک رفاه استان قزوین)

دوره 7، شماره1 ( پیاپی 21 بهار 1395)، تابستان 1395، صفحه 1-9

سیده عاطفه یگانگی؛ سید مهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران


17. آسیب‫شناسی اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری ‬‬‬با رویکرد توانمندسازی کارکنان دستگاه‫های اجرایی دولت

دوره 7، 2(پیاپی 22 تابستان 1395)، پاییز 1395، صفحه 1-16

فیروزه عطاریان؛ ناصر میرسپاسی؛ مرتضی موسی‫خانی


18. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استرس شغلی در کارکنان با تکنیک AHP

دوره 7، 3( پیاپی 23 پاییز 1395)، زمستان 1395، صفحه 1-13

مهدی ابراهیمی نژاد؛ نرجس خاتون زیمران؛ هادی شفیعی


19. تعیین متغیرهای طراحی مدل مدیریت عملکرد در سطح دولت

دوره 7، 4( پیاپی 24 زمستان 1395)، زمستان 1395، صفحه 1-17

علاالدین رفیع‌زاده؛ ناصر میرسپاسی؛ عادل آذر


20. بررسی تاثیر رفتار سیاسی بر آوای کارکنان

دوره 8، 1 (پیاپی 25 بهار 1396)، بهار 1396، صفحه 1-13

حسن درویش؛ مرضیه شمس


21. طراحی مدل سه بعدی اجرای حاکمیتی خط‌مشی‌های عمومی

دوره 8، 2( پیاپی 26 تابستان 1396، تابستان 1396، صفحه 1-16

مهتاب محمدی؛ سید مهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ قاسم انصاری رنانی


22. رابطه بین توسعه حرفه‌ای کارکنان با خودکارآمدی آنان و نوع قدرت مدیران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

دوره 8، 3(پیاپی 27 پاییز1396، پاییز 1396، صفحه 1-12

ناصر صفاری زنجانی؛ مهدی کاظم زاده بیطالی؛ محمد حسنی؛ منصوره نماز پور


25. بررسی عوامل روانشناختی موثر بر تمایل به کسب و کارهای کوچک و متوسط در بخش کشاورزی

دوره 7، ویژه نامه 1395، زمستان 1395، صفحه 1-11

مجید قنبری نژاد اسفقن سری؛ سید مجتبی سجادی؛ علی بدیع زاده