کلیدواژه‌ها = رشد اقتصادی
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر نااطمینانی صادرات بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک

دوره 8، 3(پیاپی 27 پاییز1396، پاییز 1396، صفحه 25-36

احمدعلی اسدپور


2. بررسی رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، انرژی پاک، آزاد سازی تجاری، رشد اقتصادی با تقاضای انرژی در ایران

دوره 4، شماره 1 (پیاپی9و10 بهار و تابستان 1392)، تابستان 1392، صفحه 15-22

احمدعلی اسدپور؛ النا اسکروچی


3. ارتباط بین فساد اداری و رشد اقتصادی

دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، زمستان 1389، صفحه 83-114

مهدی تقوی؛ هاشم نیکومرام؛ صدیقه طوطیان