نویسنده = غلام رضا معمار زاده
تعداد مقالات: 6
1. گونه شناسی سازمانهای بخش عمومی و دولتی ایرانی منطبق بر عوامل فرایندی و ساختاری مترتب بر آنها

دوره 10، 2( پیاپی 34 تابستان 1398، تابستان 1398، صفحه 41-54

داود خدادادی قلعه سلیمی؛ مهدی مرتضوی؛ غلامرضا معمارزاده طهران


2. طراحی مدل اخلاق باتوجه به وظایف مدیران دولتی بارویکرد سیستم خبره فازی

دوره 7، ویژه نامه 1395، زمستان 1395، صفحه 157-167

داود حق خواه؛ مرتضی موسی خانی؛ غلام رضا معمار زاده


3. سیستم پیش‌بینی کننده استنتاج فازی حکمرانی خوب در مبارزه با فساد اداری

دوره 5، شماره 1( پیاپی 13و 14 بهار و تابستان1393)، زمستان 1393، صفحه 1-12

حامد رحمانی؛ مرتضی موسی‌خانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران


4. شناسایی و اولویت بندی موانع سرمایه گذاری خارجی در ایران

دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، تابستان 1391، صفحه 1-13

غلامرضا معمارزاده طهران؛ الهه امینی


5. تهیه ابزاری استاندارد جهت سنجش معنویت در نظام اداری ایران

دوره 2، شماره1 (پیاپی 1 بهار 1390)، پاییز 1390، صفحه 1-27

غلامرضا معمارزاده طهران؛ مهدی صانعی


6. بررسی عوامل موثر بر مسئولیت اجتماعی سازمانهای دولتی ایران (نیروگاه برق طرشت)

دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، پاییز 1389، صفحه 64-80

غلامرضا معمارزاده طهران؛ معصومه وزیری نظام دوست